ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2024 της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΘΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», και με διακριτικό τίτλο «PETIT VILLAGE».

Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.: 122109022000 Α.Φ.Μ.: 094220936 Έδρα: Οικισμός Μαλακώντα του Δήμου Ερέτριας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει ομοφώνως όπως την 17 η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας συνέλθουν οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ΜΟΝΑΔΙΚΟ θέμα για συζήτηση το παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΑΥΞΗΣΗΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την
26/06/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας.

Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της
ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας, ενώ πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν μετόχων θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας 48 ώρες προ της συνεδριάσεως.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. – ΧΡ. ΚΑΒΑΘΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤ. ΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ – ΒΑΣ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ